Ledet innsiktsarbeid for Gjøvik kommune

Da Gjøvik kommune startet sitt Smart By-prosjekt, skulle innbyggerne inkluderes i arbeidet. Men de trengte hjelp med å hente inn brukerinnsikt og få innbyggerne med på laget på en smart måte.

“Mari er god på å lytte og forstå våre behov, og siden tilpasse opplegget etter hva vi egentlig trenger”.
Merete Hveem, leder felles utviklingsstab Gjøvik kommune

Om kunden

Felles utviklingsstab (FUS) i Gjøvik kommune er en avdeling med ansvar for utviklingsarbeid og prosjekter, og er organisert under sektor AFT (administrasjon, forvaltning og teknisk drift). Felles utviklingsstab har blant annet ansvar for kommunens digitaliseringsstrategi og Smartby satsing. Innovasjon, teknologi og bruker/kundeinvolvering er sentralt i arbeidet, og går på tvers av kommunens sektorer.

Målet med Smart Gjøvik- programmet er å utvikle innovative, miljøvennlige og effektive tjenester for innbyggere og næringsliv i Gjøvik kommune gjennom bruk av teknologi i samarbeid med akademia, næringsliv og innbyggere. Men før kommunen hev seg over mulige løsninger og forelsket seg i ny teknologi, var de opptatt av å forstå behovene hos innbyggere og næringsliv først. De trengte å gjøre en større behovskartlegging og lære seg metoder for å hente inn brukerinnsikt. Det var også et ønske at de kommuneansatte skulle begynne og tenke annerledes rundt involvering av innbyggere og næringsliv.

Løsningen ble å engasjere UX-reseacher Mari Bjerck fra Escio for å planlegge hvordan innsiktsarbeidet skulle organiseres og gjennomføres. Mari har spisskompetanse på brukerinvolvering, og kunne bistå kommunen i å finne frem til og lære de opp i metoder for hvordan de skal innhente, kartlegge og strukturere behovene hos innbyggere og næringsliv. 


Resultater

Arbeidet startet med å kartlegge møteplasser for akademia, næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner, råd og utvalg. Målet var å være tilstede på eksisterende møteplasser. Der de ikke eksisterte, måtte de selv lage en midlertidig møteplass, ofte på tvers av sektorer. Kommunen fikk på den måten kunnskap om eksisterende møteplasser og fikk nådd ut til et bredt utvalg av aktører der det var naturlig for dem å treffes. 

Så ble det utviklet et skreddersydd opplegg i samarbeid med Gjøvik kommune. Innsikt fra ulike innbyggergrupper skulle hentes inn, dokumenteres, struktureres og analyseres for så å tas med i videre arbeid. Metoden valgt til dette arbeidet var et såkalt problemverksted, en type workshop hvor fokuset er å identifisere behov og utfordringer innbyggere og næringsliv har, i stedet for snakke om mulige løsninger.

“Det var fint at vi kom fram til opplegget sammen! Mari lot oss jobbe oss frem til det på en bra måte. Hun la til rette for en god prosess og korrigerte oss underveis”.

Pål Godard, leder Smart Gjøvik   


Workshopledere i kommunen fikk opplæring og veiledning av Mari, og de tok selv del i arbeidet med å bygge opp innholdet i problemverkstedene. Til sammen ble ti problemverksted avholdt på ulike arenaer, og de kommuneansatte fikk selv ansvar for gjennomføringen og dokumentering av funn, slik at kompetansen ble igjen i organisasjonen. Resultatet var at kommunen sitter igjen med et utvalg innspill om hva ulike innbyggergrupper anser som sine hovedutfordringer. Nå begynner arbeidet med å prioritere hvilke behov de skal jobbe med å møte, og hva de skal ta tak i først.


Høre mer om prosjektet?

Møt resten av teamet

No items found.