Hvordan bli SmartBy med innbyggerne på laget?

Da Gjøvik kommune skulle sette igang sitt SmartBy-prosjekt, så de behovet for å gjøre et større innsiktsarbeid og kjøre en behovskartlegging før de startet opp mulige prosjekter.

Første problemverksted ble testet ut på NT6

Problemverksted for å identifisere problemer verdt å løse

SmartBy skulle jo inkludere innbyggerne, og kommunen ønsket svar på hva gjøvikenserne selv anser som de største utfordringene i sin hverdag. For å planlegge hvordan innsiktsarbeidet skulle organiseres og gjennomføres, engasjerte Gjøvik kommune Mari Bjerck fra Escio.

Målet med Smart Gjøvik- programmet er å Utvikle innovative, miljøvennlige og effektive tjenester for innbyggere og næringsliv i Gjøvik kommune gjennom bruk av teknologi i samarbeid med akademia, næringsliv og innbyggere. Men hvilke behov skulle en ta for seg? Hvilke behov fantes der ute og hvilke behov skal kommunen prioritere å ta tak i? 

“For å lykkes med SmartBy må man forstå behovene før en går på løsning”

Merete Hveem, leder Felles utviklingsstab Gjøvik kommune

Sammen med leder for Smart Gjøvik, Pål Godard og leder for Felles Utviklingsstab, Merete Hveem, utarbeidet Mari et skreddersydd opplegg for hvordan behovene skulle innhentes, dokumenteres, analyseres og tas videre. Metoden som ble valgt ut var såkalte problemverksted, en type workshop hvor ulike innbyggergrupper ble invitert. Her er målet å identifisere problemer og utfordringer som kommunen potensielt kan adressere, i stedet for å snakke om mulige løsninger. I den grad det var mulig, ble problemverkstedene holdt på møteplasser som var kjent for de ulike gruppene. Der det ikke fantes en arena, måtte man skape en. 

Denne tilnærmingen gjorde at man raskt fikk kartlagt eksisterende møteplasser og kunne bygge på kunnskap og grupperinger som fantes fra før.  

Kompetansen ble igjen hos kommunen

Et annet mål med Smart Gjøvik var å få de kommuneansatte til å begynne og tenke annerledes rundt involvering av innbyggere og næringsliv. De ønsket å få mer erfaring i hvordan en kan forstå behovene hos de ulike innbyggergruppene, og hvordan en strukturerer funnene før en starter med å med jobbe med en løsning på noe som kanskje ikke er viktig nok.. Med andre ord var det viktig at kompetansen ble forankret hos de ansatte før engasjementet til Mari var over. Dette ble gjort ved å kontinuerlig involvere de i kommunen som skulle ta arbeidet videre, og veilede de i metodikken som skulle tas i bruk. 

“Det var fint at vi kom fram til opplegget sammen! Mari lot oss jobbe oss frem til det på en bra måte. Hun la til rette for en god prosess og korrigerte oss underveis”.

Pål Godard, leder Smart Gjøvik


Leder for Smart Gjøvik, Pål Godard
Leder for Smart Gjøvik, Pål Godard

Underveis og i etterkant av problemverkstedene er det viktig å dokumentere og få strukturert dataene slik at de kan brukes i videre arbeid og prioriteringer. Etter endt engasjement er Mari fornøyd med hvordan de kommuneansatte har tilegnet seg kunnskap om innsiktsarbeid. “Først og fremst vil jeg rose kommunen for å ta innbyggere, akademia og næringsliv på alvor ved å involvere dem så tidlig i arbeidet med Smart By. Nå er de involverte selv i stand til å avholde workshops, samle innsikt og strukturere den. De har forstått og adoptert metodene på en god måte” forteller Mari. 

Vi følger spent med på prosjektene som nå kommer ut av Smart Gjøvik, og ønsker kommunen lykke til i arbeidet.